Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse

Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse

Bastiaan van Dongen

Aanmelding

Voor aanmelding, overleg en het maken van afspraken kunt u bellen tijdens het telefonisch spreekuur (maandag t/m vrijdag van 12.30-13.00 uur).

OVER De therapeut

Van Dongen is sinds vele jaren vrij-gevestigd als psychoanalyticus in Amsterdam (en voorheen in Haarlem). Na zijn afstuderen in de klinische psychologie (Utrecht, 1995) volgde hij zijn praktijkopleiding bij GGZ-InGeest, en was daarna werkzaam bij GGZ Rivierduinen als hoofdbehandelaar. In 2005 startte hij zijn eigen praktijk, en ging zich specialiseren tot psychoanalyticus. Van Dongen is werkzaam in zijn praktijk te Amsterdam als psychoanalyticus. Naast curatieve behandelingen geeft hij ook leertherapie en supervisie, en verder is hij actief in het geven van onderwijs in zijn vakgebied.

Supervisie en Leertherapie

NVP-erkend, voor de opleiding tot:

Psychotherapie en psychoanalyse

Inzichtgevende behandelingen bij:

Geregistreerd als

Supervisie en Leertherapie

Vanuit psychoanalytisch referentiekader. Bestemd voor o.a.

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in inzichtgevende behandeling van o.a.

Geregistreerd als

Wij zijn officieel geregistreerd als:

Behandeling

Wat houdt een psychoanalytische behandeling in?

Psychoanalytische behandelingen bestaan uit regelmatige gesprekken met een therapeut, waarin de aandacht zowel gefocust is op wat er in het contact gebeurt, als op de eigen binnenwereld. In de gesprekken wordt verbinding gezocht iemands binnenwereld, waarbij bekeken wordt hoe deze zich verhoudt tot de buitenwereld. Psychische klachten komen vaak voort uit persoonlijke stagnaties die gedurende de levensloop kunnen ontstaan. Door te zeggen wat er in je opkomt, en de reacties daarop van de therapeut, kan een gestagneerde emotionele ontwikkeling vaak weer op gang worden gebracht. Een psychotherapie (met doorgaans een behandelfrequentie van 1 sessie per week) kan voor dit proces vaak een goed begin vormen. Hierdoor kunnen veel psychische problemen goed behandeld worden.

Tegelijk blijkt vaak dat mensen behalve vermindering van klachten ook behoefte hebben aan meer duurzame veranderingen van hun algehele persoonlijke en relationele zijn. Verandering die soms als noodzakelijk worden ervaren, om een evenwicht in het leven te kunnen vinden. In dat geval kan een psychoanalyse de aangewezen vervolgstap zijn. In vergelijking met een wekelijkse psychotherapie kan er bij de psychoanalyse meer verdieping plaatsvinden, en ligt het focus meer op het zoeken van persoonlijke betekenissen dan op concrete oplossingen. In een psychoanalyse is er een grotere continuïteit van het contact, dankzij een hogere behandelfrequentie (meerdere sessies per week). Daarbij draagt de mogelijkheid tot het innemen van een liggende positie (op de bank/divan) verder bij aan de verdieping, zodat er optimaal gewerkt kan worden.

Zie deze link: hier voor nadere informatie over psychoanalyse van de Nederlandse Psychoanalytische vereniging (NPaV).

Informatie

Per 01-01-2022 wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Alle lopende DBC-trajecten worden dan administratief afgesloten en gedeclareerd. Daarna wordt het vergoedingstelsel omgezet naar het Zorgprestatiemodel, waarin gedeclareerd zal worden Voor meer info zie hier.

 

Verzekerde zorg: Huidige systeem geldig tot 31-12-2021

Een psychotherapie van 1x per week kan in principe vergoed worden, op voorwaarde van een verwijzing van de huisarts voor Gespecialiseerde-GGZ. Binnen het huidige zorgstelsel (DBC) in Nederland géén sprake van een vastgesteld uurtarief, maar van een vastgestelde prijs per behandelproduct.

Vanaf het eerste gesprek of eerste telefonisch contact wordt de DBC geopend, waarin alle aan de behandeling bestede tijd wordt opgeteld. Na exact een jaar (of eerder, zodra de behandeling eindigt) wordt bepaald onder welke productgroep (DBC) uw behandeling valt. Dit gebeurt door middel van de “Diagnose Behandel Combinatie” ofwel DBC (voor uitleg zie: www.nza.nl). Mocht u echter verwezen zijn voor de GB(basis)-GGZ zitten dan geldt voor u niet de DBC maar het GB-GGZ tarief (zie tarieflijst). 

Uitgaande van een vast te stellen diagnose wordt alle aan de behandeling bestede tijd opgeteld. Nadat de productgroep bepaald en de bijpassende kostencategorie, wordt de DBC gedeclareerd.

Het percentage dat u vergoed krijgt van uw verzekering is polis-afhankelijk (vaak rond de 70%), uitgaande van de vergoedingen bij “niet-gecontracteerde zorg”. 

U kunt de de DBC-nota achteraf zelf bij uw zorgverzekeraar declareren. De verzekering betaalt niet aan de zorgverlener uit dus u wordt verzocht zelf de nota aan de behandelaar betalen binnen de betalingstermijn (uiterlijk 30 dagen). Zie: DBC-tarieven.

 

Particulier:

Particuliere tarieven zijn van toepassing bij:

1.) Een psychoanalyse van meerdere sessies per week. 

2.) In voorkomende gevallen wanneer de diagnose buiten het verzekeringspakket valt (o.a. de “aanpassingsstoornis”).

3.) Cliënten die hun therapie zelf willen betalen.

4.) Leertherapie en supervisie.

(De tarieflijst is aanwezig in de praktijk)

 

Verzuim:

Afspraken afzeggen graag minstens een week van tevoren vanwege de agenda. Financieel geldt de minimale regel dat wanneer u een afspraak mist, of deze minder dan 24u van tevoren afzegt, het volledige sessietarief bij u in rekening wordt gebracht.

Doorlopende therapie-afspraken worden lang vooruit voor u gereserveerd in de praktijk-agenda. In verband met de continuïteit van de zowel de therapie als de praktijkvoering verzoeken wij u om afzeggingen of wijzigingen zo lang mogelijk van tevoren door te geven, minimaal een week van tevoren.

Mocht een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd (of gemist) zijn, dan zijn wij genoodzaakt het volledige sessietarief (110 euro) aan u door te berekenen.

De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing. 

Voor de duidelijkheid graag nog uw aandacht voor onderstaande:

– Bij overschrijding van de uiterste betalingstermijn (op nota vermeld) worden onbetaalde nota’s direct overgedragen aan een incassobureau. 

– Alle informatie over de kosten en voorwaarden voor de behandeling staat op deze website vermeld, en wordt bekend verondersteld. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd vragen.

– Verzekeringspolissen en de daarmee samenhangende vergoedings-percentages zijn onderdeel van de afspraken tussen client en diens verzekeraar. Deze afspraken vallen buiten de verantwoordelijkheid van de behandelaar. Cliënten zijn altijd zelf verantwoordelijk zich goed te informeren over hun eigen verzekeringsvoorwaarden.

Bovenstaande voorwaarden zijn vastgelegd in bijgaande behandelovereenkomst, u wordt verzocht deze goed te lezen en mondeling uw akkoord te geven bij de start van de behandeling/intake.

Lees hier de LVVP cliënten-folder als u meer wilt weten over de van toepassing zijnde rechten en plichten.

In deze bijlage kunt u het kwaliteitsstatuut van de praktijk nalezen.

De wachttijd is 3-4 weken (deze wordt regelmatig geactualiseerd).

N.B. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij als zorgaanbieder om te overleggen. Mogelijk kan ik dan u doorverwijzen naar een collega, of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)

Informatie

Wat houdt een psychoanalytische behandeling in?

Psychoanalytische behandelingen bestaan uit regelmatige gesprekken met een therapeut. De aandacht zowel gefocust op wat er in dit contact gebeurt, als op je eigen binnenwereld. Tegelijk worden verbindingen gelegd met hoe dit zich verhoudt tot het contact met andere mensen en de wereld waarin je leeft.

Door te zeggen wat er in je opkomt, en de reacties daarop van de therapeut, kan er een proces op gang komen wat emotionele ontwikkeling mogelijk maakt. Vaak komen klachten voort uit veel eerder ontstane tekorten of stagnaties, die vaak steeds weer opnieuw voor problemen te zorgen.

Gestagneerde ontwikkelingen, levensproblemen en innerlijke conflicten kun je soms weer in beweging brengen d.m.v. werken aan jezelf waar het verwerven van nieuwe zelfinzichten een belangrijk onderdeel van is.

Wilt u meer weten over psychoanalytische behandelingen? Zie dan hier voor nadere informatie over psychoanalyse als behandeling.

Tarief Verzekerde zorg:
Een psychotherapie (van 1 of 2 keer per week) kan vergoed worden op voorwaarde van een verwijzing van de huisarts voor Gespecialiseerde-GGZ. Bij verzekerde zorg is er binnen het huidige zorgstelsel in Nederland géén sprake van een vastgesteld uurtarief, maar van een vastgestelde prijs per behandelproduct.

Na exact een jaar (of eerder als de behandeling eindigt) wordt bepaald onder welke productgroep uw behandeling valt. Dit gebeurt door middel van de “Diagnose Behandel Combinatie” ofwel DBC (voor uitleg zie: www.nza.nl). Mocht u echter verwezen zijn voor de GB(basis)-GGZ zitten dan geldt voor u niet de DBC maar het GB-GGZ tarief (zie tarieflijst). Uitgaande van een vastgestelde diagnose wordt alle aan de behandeling bestede tijd opgeteld. Nadat de productgroep bepaald en de bijpassende kostencategorie, wordt de DBC gedeclareerd.

Het percentage dat u vergoed krijgt van uw verzekering is polis-afhankelijk, uitgaande van de vergoedingen bij “niet-gecontracteerde zorg”. U kunt de de DBC-nota achteraf zelf bij uw zorgverzekeraar declareren. De verzekering betaalt niet aan de zorgverlener uit dus u wordt verzocht zelf de nota aan de behandelaar betalen binnen de betalingstermijn (30 dagen). Tarieflijst is aanwezig in de praktijk. of zie: DBC-tarieven.

Tarief Particulier:
Mocht u niet kiezen voor vergoeding door de verzekering, dan is mogelijk om uw psychotherapie uit eigen middelen te financieren. Verder valt de Psychoanalyse als specifieke behandelvorm van 5 x per week (i.t.t. een psychotherapie van 1x per week die wel vergoed wordt) niet onder de verzekering maar onder het particuliere tarief. Zie tarieflijst in de praktijk, die jaarlijks wordt bijgesteld.

Ter voorkoming van onnodige kosten verzoeken wij u zich tijdig af te melden, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, anders zijn wij genoodzaakt het volledige sessietarief aan u door te berekenen.

Bovenstaande voorwaarden zijn vastgelegd in bijgaande behandelovereenkomst, u wordt verzocht deze goed te lezen en mondeling uw akkoord te geven bij de start van de behandeling/intake.

Lees hier de LVVP cliënten-folder als u meer wilt weten over de van toepassing zijnde rechten en plichten.

In deze bijlage kunt u het kwaliteitsstatuut van de praktijk nalezen.

De actuele wachttijd voor verzekerde zorg: gemiddeld 2-3 weken.

Voor het daarna starten van een behandeling is dit gemiddeld 1-2 weken. De wachttijd word regelmatig geactualiseerd.

N.B. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij als zorgaanbieder om te overleggen. Mogelijk kan ik dan u doorverwijzen naar een collega, of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)

Contact

Copyright © 2021 Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse